Vés al contingut
#
0

Avís Legal

Avís Legal

Titularitat del lloc web

www.culla.es, és un domini d'internet de titularitat:

Ajuntament de Culla
Recaredo Garcia, 20
Tel: 964446325
correu: info@culla.es
Delegat de Protecció de Dades: dpd@dipcas.es

Avís Legal

Mitjançant del present document, l'Ajuntament informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l'accés, navegació i ús del Portal d'Internet de l'ajuntament de Ajuntament de Culla. En particular, informa i regula l'accès i ús dels següents llocs web:

Portal d'Internet

De conformitat amb l'article 39 de la Lley 40/2015, d'1 d'octubre, de Regimen Jurídic del Sector Públic, s'enten per portal d'internet al punt d'accés electrònic, en aquest cas www.culla.es (així com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) titularitat de la qual es correspon, en aquest cas, a l'Ajuntament de Ajuntament de Culla, qui permet l'accés a través d'internet a la informació publicada i a la Seu Electrònica https://culla.sedelectronica.es

Seu Electrònica

De conformitat amb l'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en la direcció https://culla.sedelectronica.es s'ha ubicat a Internet la seu electrònica de l'Ajuntament de Ajuntament de Culla.

La seu electrònica de l'Ajuntament és la direcció electrònica disponible mitjançant la qual els ciutadans accedeixen a la informació i als serveis i tràmics electrònics a través de les xarxes de telecomunicacions on la titularitat, gestió i administració correspon a l'Ajuntament en l'exercici de les seues competències.

La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix la prèvia suscripció o registre de la persona usuària. No obstant, per raons de seguretat i privacitat, l'accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques de autenticació que queden establerts en la informació de detall corresponent a cada servei en particular.

Aquesta Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que precisen l'accés electrònic a través d'internet dels ciutadans als serveis públics de l'Ajuntament de Ajuntament de Culla de manera segura, eficaç i amb l'accesibilitat i qualitat requerides.

És per açò que, es recomana que abans d'iniciar la navegació, llija atentament el present 'Avís Legal'.

Caràcter de la informació publicada al Portal

Les informacions oferides mitjançant aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

L'Ajuntament de Ajuntament de Culla vigila que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima rapidesa possible, tractant d'evitar errors corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, l'Ajuntament de Ajuntament de Culla no pot garantir la inexistència d'errors ni que al contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda al Portal pot ser modificada i actualitzada per l'Ajuntament de Ajuntament de Culla, sense necessitat d'avís previ, tant en allò relatiu amb el contingut com amb el disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen aplicable.

Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del mateix no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagen de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l'única legalment vàlida.

L'Ajuntament procura que la informació siga exacta i precisa, i procediran a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecten. L'Ajuntament de Ajuntament de Culla no pot garantir la inexistència d'errors, ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.

Condicions i termes generals d'ús del Portal

Per l'accés, navegació pel Portal d'Internet de l'Ajuntament de Ajuntament de Culla i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquest, Vosté adquireix la condició d'Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d'Ús i de les Condicions Particulars, que si escau regisquen la prestació dels serveis que es disposaren en el lloc web, sense perjudici de l'atenció i compliment per part de l'Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculados des de https://culla.sedelectronica.es, de les quals no respon l'Ajuntament de Ajuntament de Culla.

L'Ajuntament de Ajuntament de Culla podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d'Ús, així com les Condicions Particulars, que s'establiren.

En tot cas, l'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l'Ajuntament de Ajuntament de Culla ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l'Usuari no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'Ajuntament de Ajuntament de Culla o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera siga capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del Ajuntament de Ajuntament de Culla o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

(vii) No utilitzar els serveis oferits en el Portal amb l'objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, l'Ajuntament de Ajuntament de Culla es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l'accés i ús del Portal i, si escau, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja el realitze al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d'autoritat competent.

Responsabilitat.

L'Ajuntament de Ajuntament de Culla no es fa responsable dels danys i perjudicis que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

(i)Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l'Ajuntament de *get('*name'); ?>, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a l'Ajuntament de Ajuntament de Culla.

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a l'Ajuntament de Ajuntament de Culla, degudes a l'Usuari, a tercers, o a suposats de força major.

(v) El Portal de l'Ajuntament de Ajuntament de Culla pot contenir enllaços a les seus electròniques d'altres Administracions públiques o a pàgines web d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la cerca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l'Ajuntament de Ajuntament de Culla no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l'accés o ús d'aquestes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s'abandona o no el Potal de l'Ajuntament de Ajuntament de Culla. En tot cas, al eixir de la direcció https://culla.sedelectronica.es, la informació o els serveis als que s'accedisca queden fora de l'àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de l'Ajuntament de Ajuntament de Culla.

Propietat intelectual e industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l'Ajuntament de Ajuntament de Culla.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie autorització expressa de l'Ajuntament de Ajuntament de Culla.

La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquesta seu, atorgada a l'Usuari, es limita a la descàrrega d'aquest contingut i l'ús privat d'aquest. De conformitat amb l'article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no siga alterat.(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació (c) Que se cite la font i (d) Que s'esmente la data de l'última actualització.

Util

T’ha semblat útil aquesta informació?

Vols comentar-nos alguna cosa?

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Culla, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Recaredo Garcia, 20, Ajuntament de Culla, CP: 12163, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
4 + 0 =
Resol aquest problema matemàtic simple i escriu el resultat. Ex. per 1+3, escriu 4.